Algemene Voorwaarden - mySocialNetwork
136
page-template-default,page,page-id-136,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Algemene Voorwaarden

Laatste wijziging: 26 februari 2017

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van mySocialNetwork.nl. Indien u gebruik maakt van de diensten en producten van mySocialNetwork.nl gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen zonder aankondiging vooraf of achteraf aangepast worden. De laatste update datum staat altijd bovenaan de Algemene Voorwaarden vermeld.

Voor de uitvoering van opdrachten waarbij er sprake is van een opdrachtgever en opdrachtnemer (mySocialNetwork) zijn naast de hier genoemde Algemene Voorwaarden ook de voorwaarden verwoord in het document ‘Algemene Voorwaarden mySocialNetwork‘ van toepassing.

1. Introductie

Wij adviseren u om onze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te nemen zodat u op de hoogte bent van uw en onze rechten en plichten. Door gebruik te maken van de website mySocialNetwork.nl, op welke manier dan ook, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. mySocialNetwork.nl heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen zonder de gebruikers daarvan voor- of achteraf in kennis te stellen. Indien u het gebruik van mySocialNetwork.nl voortzet na een of meer aanpassingen aan de Algemene Voorwaarden impliceert dit dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. Het is verstandig om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

2. Over de initiatiefnemers

mySocialNetwork.nl is een nieuw particulier initiatief. De initiatiefnemers hebben jarenlange ervaring met websites in veel verschillende rollen. Team mySocialNetwork.nl is niet in dienst van de overheid, hebben geen belangen in commerciële bedrijven, zijn niet gelieerd aan politieke partijen en vertegenwoordigen geen enkele belangengroep. Team mySocialNetwork.nl zet kennis en ervaring in om Nederlandse freelancers, stichtingen, verenigingen, kleine bedrijven en het MKB te ondersteunen met een professionele en moderne online presentatie.

3. Over mySocialNetwork.nl en websites voor klanten

mySocialNetwork.nl biedt ondernemers de mogelijkheid om tegen lage kosten een professionele omgeving in de vorm van een website of door middel van Social Media profielen te beschikken. mySocialNetwork.nl is verantwoordelijk voor het design, het ontwerp en de structuur van een website en de inrichting van de sociale media profielen. De kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de informatie die op door mySocialNetwork.nl gemaakte websites is en wordt aangeleverd door haar klanten. Wat betreft content handelt mySocialNetwork.nl in opdracht van haar klanten. mySocialNetwork.nl is dan ook niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen het publiceren van informatie bestanden, gegevens, foto’s, video’s en/of andere materialen die zij op websites gemaakt door mySocialNetwork.nl ter beschikking stellen. mySocialNetwork.nl geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door haar klanten beschikbaar worden gesteld.

4. Platform

De activiteiten die verricht worden en teksten die gepubliceerd worden op websites en sociale media profielen gemaakt door mySocialNetwork.nl mogen niet:

a. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;

b. inbreuk maken op rechten van mySocialNetwork.nl of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

c. in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;

d. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die mySocialNetwork.nl en door mySocialNetwork.nl gemaakte websites kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van mySocialNetwork.nl te omzeilen;

e. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens mySocialNetwork.nl en/of een derde.

5. Juistheid van informatie en verantwoordelijkheid

mySocialNetwork.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud en interpretaties van de inhoud op websites gemaakt door mySocialNetwork.nl.

Het gebruik van mySocialNetwork.nl en gebruik van websites gemaakt door mySocialNetwork.nl is volledig voor eigen risico van de gebruiker(s).
mySocialNetwork.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirect schade, van welke aard dan ook, uit.

Links naar externe bronnen kunnen incorrect zijn, de aangeboden informatie op deze links kan onvolledig of niet correct zijn. Tevens kunnen deze bronnen niet beschikbaar zijn. mySocialNetwork.nl is hiervoor niet voor verantwoordelijk. mySocialNetwork.nl wil op geen enkele manier burgers beïnvloeden of leveranciers en producten, partijen of andere groepen bevoordelen, benadelen, kwetsen of beledigen.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van mySocialNetwork.nl substantiële delen van mySocialNetwork.nl te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

Niets van wat in deze Algemene Voorwaarden en/of op mySocialNetwork.nl wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat  mag worden gemaakt van mySocialNetwork.nl is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is beschreven.

6. Deelname aan mySocialNetwork.nl

mySocialNetwork.nl behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren indien deze in strijd zijn met informatie en content zoals beschreven in onderdeel IV van deze algemene voorwaarden.

7. Intellectueel eigendom

Er wordt erkent en mee ingestemd dat mySocialNetwork.nl bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van mySocialNetwork.nl, licentiegevers en/of gebruikers van mySocialNetwork.nl die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

Na oplevering van een door mySocialNetwork.nl gemaakte website aan haar klant is de klant formeel eigenaar van de website en hiermee ook verantwoordelijk voor de inhoud. Tevens is het door klant toegestaan om modificaties aan de websites aan te brengen.

8. Domeinnamen

Domeinnamen worden in opdracht van de klant geregistreerd en beheerd door mySocialNetwork.nl. Domeinnamen dienen ieder jaar opnieuw verlengd te worden voor 1 jaar. Indien klant niet 2 maanden van te voren aangeeft dat de domeinnaam vrijgegeven kan worden verlengd mySocialNetwork.nl de registratie voor opnieuw 1 jaar. Er worden kosten inrekening gebracht overeenkomstig de met de klant overeen gekomen offerte.

9. Webhosting

Webhosting wordt in opdracht van de klant door mySocialNetwork.nl verzorgd. Webhosting dient ieder jaar opnieuw verlengd te worden voor 1 jaar. Indien klant niet 2 maanden van te voren aangeeft dat de webhosting beëindigd kan worden, verlengd mySocialNetwork.nl de webhosting vereenkomst met de webhosting provider voor opnieuw 1 jaar. Er worden kosten inrekening gebracht overeenkomstig de met de klant overeen gekomen offerte.

10. Niet toegestane informatie en content

mySocialNetwork.nl neemt alleen aanmeldingen in behandeling die voldoen aan 1 regel ‘het algemeen fatsoen’. Het is uitsluitend door de beoordeling van mySocialNetwork.nl of bepaalde content c.q. een bepaalde website(s) gemaakt wordt (worden) door mySocialNetwork.nl. Over het al dan niet uitbrengen van een offerte aan klant en het al dan niet uitvoeren van een opdracht van een klant beslist alleen mySocialNetwork.nl. Over het al dan niet uitbrengen van een offerte wordt niet gecorrespondeerd. In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die in ieder geval niet ter beschikking zal worden gesteld via websites gemaakt door mySocialNetwork.nl.

a. informatie en content die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;

b. informatie en content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;

c. informatie of content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;

d. informatie of content die naar de mening van mySocialNetwork.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch of seksueel getinte informatie bevat;

e. informatie of content waarin persoonlijke gegevens worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;

f. informatie of content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;

g. informatie of content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van mySocialNetwork.nl of derden worden geschonden;

h. informatie of content waarbij kettingbrieven, junk mail of spam betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;

i. informatie of content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mySocialNetwork.nl commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen;

j. informatie of content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;

k. informatie of content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze Algemene Voorwaarden.

11. Beschikbaarheid mySocialNetwork.nl

mySocialNetwork.nl wordt gehost op een betrouwbaar platform door een professionele leverancier. Deze leverancier is met grote zorgvuldigheid gekozen. mySocialNetwork.nl is niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van het platform of de diensten. Daarnaast kan (tijdelijk) een functionaliteit niet beschikbaar zijn of verwijderd worden van mySocialNetwork.nl. mySocialNetwork.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor voorgaande wijzigingen of gebreken. Ook de leverancier van het platform waar mySocialNetwork.nl op gehost kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van mySocialNetwork.nl.

12. Beschikbaarheid websites gemaakt door mySocialNetwork.nl

Websites gemaakt door mySocialNetwork.nl worden gehost op een betrouwbaar platform bij een professionele leverancier. Deze leverancier is met grote zorgvuldigheid gekozen. mySocialNetwork.nl is niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van het hosting platform of de diensten. Daarnaast kan (tijdelijk) een functionaliteit niet beschikbaar zijn of verwijderd worden van mySocialNetwork.nl en websites gemaakt door mySocialNetwork.nl. mySocialNetwork.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor voorgaande wijzigingen of gebreken. Ook de leverancier van het platform waar mySocialNetwork.nl en websites gemaakt door mySocialNetwork.nl op gehost kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van mySocialNetwork.nl en van websites gemaakt door mySocialNetwork.nl.

13. Aansprakelijkheid

mySocialNetwork.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van mySocialNetwork.nl dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

14. Cookies

Sinds 1 juni 2012 is in Nederland de nieuwe telecomwet actief. Praktisch houdt deze wet in dat iedere website de verplichting heeft om duidelijkheid te verschaffen over welke cookies de website gebruikt en waarom.

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekst bestandjes waarmee informatie over je surfgedrag wordt bijgehouden. Websites plaatsen zelf cookies, maar ook bijvoorbeeld adverteerders en sociale netwerken op websites maken er gebruik van. mySocialNetwork.nl maakt ook gebruik van cookies.

Cookies mySocialNetwork.nl

Op mySocialNetwork.nl gebruiken we cookies om te kijken welke pagina’s door onze bezoekers bekeken worden. Hiermee wordt het voor ons mogelijk om te analyseren welke pagina’s populair zijn of welke pagina’s niet goed bekeken worden. Met deze informatie kunnen we onze site beter afstemmen op de bezoekers. Misschien hebben wij wel heel belangrijke pagina’s of aanbiedingen die niet door de bezoekers bezocht worden. Dat kan voor ons aanleiding zijn om de website aan te passen zodat de betreffende pagina beter opvalt.

17. Oplevergarantie

mySocialNetwork.nl neemt alle kosten voor zijn rekening voor het eerste jaar. Na 1 jaar moet de webhosting omgeving en de domeinnaam verlengd worden. Op dat moment zijn deze kosten voor de klant. Indien een klant een opdracht geeft voor vervanging van een bestaande website zit ook het overzetten van 25 pagina’s van de oude site.

18. Content

De klant is ten alle tijde verantwoordelijk voor de gepubliceerde content (tekst, foto’s en video’s) en eventuele reacties achtergelaten op de website door bezoekers. Ook dient de klant teksten, foto’s en eventueel video’s aan te leveren. Het verzamelen en schrijven van content is geen standaard onderdeel van de dienstverlening van mySocialNetwork.nl.

19. Privacy

Bij bezoek aan mySocialNetwork.nl wordt alleen anonieme informatie verzameld. Dit betekent dat als u onze site bezoekt wij GEEN persoonlijke informatie verzamelen en dus NIET weten wie u bent, hoe u heet en waar u woont. Het is niet mogelijk om op mySocialNetwork.nl aan te loggen en wij slaan dus GEEN persoonlijke informatie op. Indien een bezoeker een bestel formulier invult worden deze gegevens uiteraard wel opgeslagen.

20. Betalingen

Betalingen voor bestelde diensten van mySocialNetwork.nl vinden NIET online plaats. De klant ontvangt via email een factuur na oplevering van de betreffende dienst. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Indien binnen twee weken geen betaling ontvangen is, kan Team mySocialNetwork.nl besluiten de dienst voor deze klant te stoppen. Na betaling wordt de dienst weer gestart. Na betaling ontvangt de klant de inloggegevens van alle WordPress accounts, Social Media accounts en webhosting omgeving. De klant heeft op dat moment volledig toegang tot alle bestelde diensten.

Team mySocialNetwork.nl